فراگویی درست واژگان پارسی

در استان سمنان شهرستان سنگسر روستایی هست که فینسک نوشته می‌شود، ولی روستاییان و بومیان آن را پینسک گویند. از این نمونه‌ها فراوان است. افزون بر شهرها و روستاها در باره‌ی واژه‌های دیگر نیز می‌توان پژوهید. برای نمونه: در بخش خاوری استان گلستان به بادنجان، بانگان و در برازجان به آن بادمگون یا بادمگان می‌گویند.

ابرقو: ابرکوه
اصفهان: اسپهان، سپاهان، اسپاهون (در زبانِ تبریِ کهنسالانِ البرز)


بادمجان/ بادنجان: بادنگان‌ (در بخشِ خاوریِ استانِ گلستان)، بادمگون/ بادنگون/ بادمگان/ بادنگان (در برازجان و بخش‌های پیرامونِ آن)

برازجان: برازگون، برازگان
بروجرد: فرودکرت یا فرودگرد به چمِ ساخته شده‌ی فرود. فرود نامِ پسر سیاوش بوده است.
درجزین: درگزین، درگزنه (شهری در استانِ سمنان)

دستجرد: ده‌ها شهر و روستا به‌نامِ دستگرد در ایران هست.
۱. دستگرد به‌مینوی «دست‌ساخت» است و در آغاز به آبادی‌های تازه‌بنیاد گفته می‌شد و در زمانِ ساسانیان به‌مینوی زمین‌های شاهی کاربرد یافت.
۲. در فرهنگ فارسی معین، دستگرد به‌مینوی زمینِ پست و هموار
۳. در لغت‌نامه دهخدا، دستگرد به‌مینوی زمینِ هموار و ساختمان‌هایی مانندِ کوشک که خانه‌ها به‌دورِ آن باشد

۴. دستگرد نام آسیایی است که با دست می‌گردد. در گذشته در هر بخش از شهر دستگردی بود تا مردم گندم‌های خود را بتوانند به بلغور و یا نخود سیاه را لپه کنند . برای نمونه در اسپهان دستگرد اول و دستگرد... یا شهر‌هایی که اینک بخشی از شهر را به شوند همان دستگرد «محله دستگرد» می‌نامند.

دلیجان: دلیگون

سنگسر به‌جای مهدی‌شهر: سنگسر یکی از شهرستان‌های استانِ سمنان با گویش و فرهنگی کهن و باستانی ست که پس از انقلاب به نامِ برساخته‌ی مهدی‌شهر دگرگون شد.

فوجرد: پوگرد (روستایی در نزدیکیِ گرگان)

فریم: پریم (شهری در دودانگه ساری)

جلین : گلین ( روستایی نزدیک گرگان )

فینِسک: پینِسک (روستایی در شهرستانِ سنگسر در استانِ سمنان)

/ 0 نظر / 40 بازدید