پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

تبدیل های زبان تبری و فارسی

  تبدیل های مهم  در زبان  تبری و فارسی   تبری  فارسی تبدیل بدوج بدوز ز  به   ج بییر بگیر گ به  ی بئو بگو گ  به همزه ورگ وراز گرگ گراز گ به   و بوشائن بوشائن ، در منابع ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 47 بازدید