واژگان کهن در قرآن تبری ( بخش سوم )

واژه تبری قرآن

برگردان فارسی

مازندرانی

خُجیر

نیکو ، خوب

خِجیر ، خاجیر

دونش

دانش

 

وشون

ایشان

وشون

اوشون

ایشان

غرب مازندران : اوشون

زمی

زمین ، ارض

در غرب مازندران زمی کاربرد دارد.

ویاون

بیابان

بیابون

سیاه دیمون

سیاه رویان

 

سیاه دیم

سیه روی

سیادیم ؛ سیودیم

آواج

آواز

 

همیشک

همیشه ، مداوم

همیشک

وینش

بینش

 

ها اِستائن

ایستادن

هورِستائن

موناتر

ماناتر ، پایدارتر

 

خیاوندون

خداوندان ، صاحبان

 

راهدون

راهدان ، راهنما، ارشد

 

گاهره

گهواره

گهره

دبو

باشد

دوو

شو و روج

شب و روز

شو و روز

تشنا و وشنا

تشنه وگرسنه

تشنا و وشنا

رو

روی ( فلز)

رو

وشنا

گرسنه

وشنا

مرس

مس

مرس

همبازون

شرکا

همباز هنوز هم در کوهستان های البرز کاربرد دارد.

سه سه

ثلث

سه یک

ها اِستا

ایستاد

هورِستا

نهشتی

نگذاشتی

نهشتی

مجنده

جنبنده

جمنده

دونه

دانه

 

امروج

امروز

امرو

اندوتن

اندوختن

 

آموتن

آموختن

 

اندوجنه

می اندوزد

 

استکا

استخوان

هستکا

رج

راه

رج

رج

اثر ، آثار

رج

خجیرکارون

نیکوکاران ، محسنین

 

پیش بشو پیرون

آبا الاولین ، پدران پیشین

 

درو گو

دروغگو

دروزن

 

/ 0 نظر / 82 بازدید